Advertentie plaatsen

RuimteTeHuurTeKoop.nl - Privacy Policy

Over ons privacybeleid
Onze website geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1-12-2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Algemene informatie

Alle genoemde regelementen zijn alleen van toepassing op RuimteTeHuurTeKoop.nl en de bezoekers hiervan. Mocht één of meerdere van de regelementen niet (meer) van toepassing zijn blijven alle andere regelementen van kracht.

Privacy

Door het gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met onze voorschriften en regelementen. Deze kunnen alle worden terug gevonden in onze privacy policy.

Verboden

Het is niet toegestaan onze website te misbruiken, of hiertoe aan te zetten. Wij zullen de overheid op de hoogte stellen en hun voorzien van uw identiteit. Personen die zich niet aan de regels houden zullen een life-time ban krijgen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies geleden door het gebruik van onze website, downloads of gelinkte websites.

Auteursrechten

Alle rechten zijn voorbehouden en zijn eigendom van RuimteTeHuurTeKoop.nl en zijn beheerders. Deze zijn beschermt door copyright wetten. Het is toegestaan onze foto’s en content te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Het is niet toegestaan onze foto’s en content te kopieren, pupliceren of na te maken in elke vorm dan ook zonder onze toestemming. Elke vorm van misbruik zal worden gemeld aan de autoriteiten.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor geleden schade welk voorgekomen is uit:

Veranderingen website en regelementen

Wellicht dat in de toekomst de voorwaarden en regelementen m.b.t. het bebruik van onze website en diensten zullen veranderen. Kijk hierom regelmatig even in onze voorwaarden.

Het plaatsten van advertenties

Het plaatsten van advertenties kan alleen met een account, welk door ons is goedgekeurd voor gebuik. Het is niet toegestaan dit account te delen met derderen. Voordat er een advertentie geplaatst kan worden dient er in gelogt te worden met het persoonlijke account. Wanneer er een advertentie geplaatst wordt gaat u akkoord met onze ‘advertentie overeenkomst’ tussen RuimteTeHuurTeKoop.nl en de verhuurder.

Periode van de advertentie

Het plaatsen van advertenties is voor onbepaalde tijd, dit betekend dat wij de advertie niet automatisch verwijderen na een x aantal dagen. Advertenties kunnen zelf door de verhuurder aangepast, verwijderd of opnieuw geplaatst worden.

Ontbindingsrecht

Mochten wij de geplaatste advertentie door welke reden dan ook niet vinden passen kunnen wij deze zonder enige opgaaf van reden verwijderen van onze website.

Het gebruik van de advertentie

Naast onze eigen website kan het zijn dat wij de advertentie voor promotionele doeleinden elders tonen, dit kan zijn op social media, maar ook bij leden van ons netwerk. Bij het tonen van de advertentie op onze eigen en die van derden zal er een watermerk geplaatst worden in de foto’s welk bij deze advertentie horen.

Webhosting en e-mail

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Web-ok.nl. Deze partij verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Deze partij is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van deze partij. Deze partij zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke commerciële e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door deze partij beveiligd opgeslagen. Deze partij behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Payment processors

Voor het afhandelen van eventuele betalingen via onze website maken wij gebruik van het platform Paypal. Paypal verwerkt uw betaalgegevens zoals uw e-mail adres en wachtwoord. Paypal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Paypal bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Kijk voor meer info op Paypal privacy.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij geen gebruik van de diensten van anderen. Uw gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Wij zijn tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan onze website in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Contactgegevens website RuimteTeHuurTeKoop.nl.
contact via de contactpagina van deze website.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan via de website op de hoogte.